Onko uuden talouden synty käsillä?

Kalevi Suomela

Anatole Kaletsky on Ison-Britannian johtavia talousjournalisteja, jonka kolumneja julkaisevat muun muassa The Times, The Economist ja Financial Times. Vuosien 2007–2008 yleismaailmallisen talouskriisin jälkeen hän perusti tutkimus- ja lobbausorganisaation edistämään uutta talousfilosofiaa. Hän näki kriisin edellyttävän sitä. Hän näkee kriisin epookkisena tapahtumana.

Yhteiskunnallisia instituutioita on helpompi ymmärtää kun ajattelee niitä [kurs]in statu nascendi eli syntynsä ja varhaisen kehityksensä vaiheessa.

Feodaalisen ajan vaihdantatalouden voi sanoa kehittyneen markkinataloudeksi, kun samojen tuotteiden ja palvelujen tarjoajia alkoi olla ostajan ulottuvilla yhtä useampia. Ostajalle markkinatalous merkitsee valinnan mahdollisuutta. Palvelun tuottajille se merkitsee kilpailua.

Kapitalismi syntyi markkinatalouden kanssa samoihin aikoihin, mutta ne eivät ole sama asia. Yleensä, mutta ei välttämättä, kapitalismi edellyttää markkinatalouden olemassa oloa. Kun valmistettu hyödyke tai työpanos vaihdetaan rahaan, jolla hankitaan toisia hyödykkeitä (siis joko elintarpeita tai elinkeinotoiminnan jatkamiseen tarvittavia tavaroita), ollaan markkinataloudessa.

Kapitalismissa kysymys on olemassa olevan (raha)pääoman suunnitelmallisesta kartuttamisesta sijoittamalla sitä joko suoraan tuotannolliseen toimintaan tai välillisesti käymällä arvopaperikauppaa. Markkinataloutta ja kapitalismia on vaikea erottaa toisistaan, koska kapitalismi elää markkinataloudesta ja sen sisällä.

Valtavirrassa eivät ainoastaan kapitalismi ja markkinatalous ole synonyymeja. Lisäksi markkinataloudelle perustuvia yhteiskuntia on kokonaisuudessaan alettu nimittää kapitalistisiksi. Siksi ei herätä hämmästystä, että Kaletsky on antanut kunnianhimoiselle teokselleen nimen Capitalism. Mutta mitä tarkoittaa Capitalism 4.0? Entä kirjan alaotsikko The Birth of a New Economy?

Kaletskylle kapitalismia 1.0 oli se laissez-faire kapitalismi joka kehittyi kukoistukseensa 1800-luvulla ja vaihtui kapitalismiksi 2.0 Yhdysvaltain New Dealin myötä. Kaikissa OECD-maissa 2.0 merkitsi hyvinvointivaltioiden rakentamisen aikaa. Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherin hallintojen myötä siirryttiin kapitalismiin 3.0. Yövartijavaltiosta siirryttiin siis ensin rakentamaan hyvinvointivaltiota ja siitä sitten markkinaliberalismiin.

Kapitalismiin liittyy voimakkaita intressejä; siksi kapitalistisesta näkökulmasta on ollut edullista uskotella, että kapitalismi ja markkinatalous ovat sama asia. Jos ne miellettään samaksi asiaksi, kapitalismia on vaikeampi nähdä ongelmallisena. Mutta kapitalismiin liittyy ihmisten tasa-arvon ja yleisen hyvinvoinnin kannalta erittäin suuria ongelmia. Jos halutaan, että kapitalismi palvelee koko yhteiskuntaan eikä nakerra sen elinvoimaa, se vaatii tiukat pelisäännöt.

Kaletskyn mukaan nyt, kriisin jälkeen, myös talouselämän toimijoiden on myönnettävä, että julkisen vallan sääntely ja ohjaus sekä julkisen vallan ja talouselämän yhteistyö ovat välttämättömyys. On siis aika siirtyä kapitalismiin 4.0. Kaletskylle se ei merkitse paluuta kapitalismiin 2.0, vaan jotakin joustavampaa, mutta joka tapauksessa talouselämän ja julkisen vallan yhteistyötä. Avainasemassa on rahoitusjärjestelmä.

Kaletskya voi ehkä luonnehtia uuskeynesiläiseksi porvariksi. Nyt Euroopan vasemmiston piirissä jälkikeynesiläisyys nostaa vahvasti päätään. Siksi on erittäin mielenkiintoista ja myös lohdullista lukea Kaletskyn kaltaisen kapitalismin puolustajan analyysi ja ohjelmanjulistus siitä, minkälaista talousfilosofista ajattelua (kapitalistinen) maailma tarvitsee nyt selviytyäkseen. Yhteiskunta- ja talouspolitiikassa Kaletskyn vauhdikkaan, mielenkiintoisen ja nasevia analyyseja sisältävän kirjan voi toivoa avaavan tietä vasemmiston ja oikeiston rakentavalle vuoropuhelulle.

 

Anatole Kaletsky
Capitalism 4.0 – The Birth of a New Economy
Bloomsbury paperback 2011
448 s.